Share key win 10 Pro, key active win 10 mới nhất tháng 3/2020

 Share key, chia sẻ Key win 10, key active win 10 mới nhất tháng 3/2020

Key: KGPHR-NM6MB-732F2-4V4G8-JFG4M
Description: Win 10 RTM Education Retail
Sub Type: [TH]X19-98885
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:03:54 20/03/2020 (GMT 7)

Key: 2PMJ8-NMWFK-BCKC2-GWWWH-CYT4M
Description: Win 10 RTM Education Retail
Sub Type: [TH]X19-98885
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:03:32 20/03/2020 (GMT 7)

Key: 6TX46-WNMF4-84HTX-B44M2-XTPJB
Description: Win 10 RTM Education Retail
Sub Type: [TH]X19-98885
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:03:15 20/03/2020 (GMT 7)

Key: FMQYP-NG8CP-7KDQ2-6Y9MY-CWF8B
Description: Win 10 RTM Education Retail
Sub Type: [TH]X19-98885
Error Code: 0xC004C008
Time: 08:02:55 20/03/2020 (GMT 7)

Key: 24TKM-K2NBJ-R3X4Y-YCVQT-Y98XM
Description: Win 10 RTM Professional Volume:MAK
Sub type: [TH]X19-98805
Error Code: Online
Time: 3/21/2020 11:16:29 AM (GMT+7)

Key: HDNRY-G3V2C-CXMQV-P7GPX-DYH2F
Description: Win 10 RTM Enterprise Volume:MAK
Sub type: [TH]X19-98699
Error Code: Online
Time: 3/21/2020 11:19:45 AM (GMT+7)

Windows 10 Pro OEM:

4FCQN-8QRXG-K4J3Q-MQHGY-RC2TC
4GN64-C3M2D-2HPFT-FVY4P-JB6GC
4NG8V-T2RKK-PWCBM-9BP4P-3YH82
4PN9J-P9V6C-2Q2G3-T28VY-YWRJ2
4QFCF-WNJPD-WQYQF-2WM66-VCFJ2
4YN8K-DDKXG-MYHRK-V2TGB-JK86C
6BN9X-CV4FY-P6KCQ-FWHQK-V22TC
6CHQN-JPYCG-4RJX8-7CY4H-YY6GC
6G3N6-Y38K8-K8FVB-H3DQ3-M7V82
6NJ46-XGV74-TBMMH-C2XKM-RC2TC
6P6NT-KCGPF-W896P-7H69B-YWRJ2
6VMKN-X9XXP-QKH4G-RVQ2T-C9X2P
6XJNR-9CXGJ-XMCV3-69CFV-G6PTC
6Y7YN-9G639-KTHT6-TGCH8-7FR9C
79RCN-4H262-YRRK4-3B7GW-RX86C
7J9R2-N4GYG-CDK9C-TWYPM-39MW2
7KN6H-6KQWR-X4F4Q-Q34WM-XBVCP
7MGW7-KN2DC-9RGXB-6H7K2-8XCTC
7N38C-F7RP7-FWJYF-9GGC8-DGPTC
7NGKR-2BV9Y-FXVPJ-JRPC4-6Q782
7NYJK-DC2K8-2G4KB-T9F8G-4M6GC
7QJM4-YN4MB-PTWGP-JV6CJ-VH7CP
7VCMJ-2NFV3-H96FM-H4MF2-FX86C
7WNBG-Y3W2B-4CF62-YBJG7-RGDPP
7Y6FC-N48Q7-PX4WR-8C73R-TVJ6C
84NFH-Q4WJY-YTQG2-KW2G7-RGDPP
86RM4-N2P62-WRT2C-9V23X-RM6GC
87NPP-VRWJY-9JPVW-MD9KP-D692P
88K8N-HY6HX-667C4-M98GP-MP2TC
8B8HR-NYKTY-KT9T7-KFP97-M4G6P
8MWB3-PNMY4-4FHVJ-F94KF-GXX2P
8NG2T-7JXKG-WWCR9-HPRRR-HQW6C
8NTMH-6C27K-KMYVT-GWHFM-K77CP
8RVNY-C9CP8-RH7P9-B2RG3-VXMW2
8X49Y-6NCGR-6QFPP-XJQJ2-2DK2P
8X9NX-R34B8-YGQ8X-RDH8B-K766P
8YNCF-HPMM8-P9TFY-Q2DCX-TF4J2
93N82-DDJ76-R2MFB-V96WF-W8GGC
967FK-NTCFW-GGPQF-8G4CH-DRTGC
97J9N-FDXMD-KG2PP-3KMRJ-7FTGC
98W7N-7QYYQ-8XVPF-J7KPK-RM6GC
99KDN-T62G7-2X7DV-CKJXP-TMVCP
9CPXN-24QJW-8GXD6-TXD8J-TQ782
9CXTN-P6GJM-YVPBC-VKHR8-VH7CP
9G8XQ-DNMW7-WQWRY-7HF77-YY6GC
9HFNH-C7KGQ-7TWMB-D7MY6-8TYW2
9J4B6-N7PMG-DVC62-6TQHB-MY49C
9KYXJ-N88TY-D2H7Y-FQQFG-3V7CP
9M9NJ-TTKJ6-K3QP7-VBKQK-QV7CP
9T7FN-33X4D-Y6H9F-GF2BG-WXCKC
9W4NY-3Q86W-R22X7-R9CT3-B986C
9W6B8-N989R-9JB6T-T9RWT-V6DGP
B4CWJ-NFHXT-HVXH8-6PXC4-WFHCP
B62CJ-VNBVD-DHCGY-JBQFW-JFHCP
B8V6B-NJ34H-PTKCD-79GQT-CGYW2
BCQKC-QQN28-CRXTT-39DTP-W2QPP
BDDFY-VCNMP-JDVT7-24PCQ-3PFC2
BF8HN-9M4C4-T2DHW-VXR2G-9KX2P
BN9HT-77H4M-XF49R-FC9V3-T6PTC
BPRQK-4NTK8-B9JTX-98QYR-CR4J2
C3QN6-D7PYD-28BWX-YMFH8-DGPTC
C4V46-KNQCD-24J2K-BQFWT-KTPTC
C7N4C-JYK8M-D6FRC-K7RJ6-683GP
CBYXN-QHPBY-RFW3M-FFJC6-3V7CP
CG3QN-DV83M-7KM7R-R2WKP-3YH82
CJVRN-MHB48-4JDMD-6R8FM-WHV22
CKG8B-NG494-643BH-7P6CK-RM49C
CKNKB-PVP2W-Q9TKP-2KBT2-TMVCP
CN2BD-W2HRQ-6PXC7-MW3HF-8B6GC
CNB7F-GGX98-B6JT8-9D894-PPQGP
CND7B-F9H9K-DX2P6-P8WHW-CPQGP
CQNYD-8F9K9-B87QF-M4JHC-VFTGC
CRCJR-4NGCB-GPMB4-YJCRP-XTPTC
CTYRH-KN664-JVCD9-JFDK8-4VV82
CY7C3-N6QR7-XTWRG-2H8VP-KW3PP
D3BNG-GR4PJ-R79MR-MXGGB-TXX2P
D3NMG-B33FM-YDJWK-86TVP-KW3GP
D8FWP-7N96Y-V3RGQ-GKD8G-J2QPP
DKNYK-KX6GV-B2P7D-QQ4MC-GQ782
DNC2P-F4D9K-8JXJ2-FJ8RC-HH7CP
DNQCH-4CKR3-T6FGD-V4D9H-VT92P
DRTN4-K6784-42RB4-MWXRV-G6PTC
DWNDM-8V229-D4X97-CVFVJ-QDBP2
F33RW-N787P-97MBH-J4QFV-WK86C
F62J9-YPN6X-CX84Y-466D6-683PP
F6JXK-NCC6T-YQ96M-2J7CC-FX86C
F72NX-DR9DR-4WDWH-BJHJR-TVJ6C
F9TCR-NF9V8-RB9VK-TG2C4-Q9MW2
FFV6N-283JX-4J8JW-QBJT6-4M6GC
FMQBN-4J3GY-CY9WK-8RCB8-XW3PP
FNWJ9-9VQJP-P62XY-27BTK-H6DPP
FRMGN-DMQ6W-PV28Q-2J4RB-88GGC
FWXG9-FNTPM-6DJ7R-BJMK3-2WGGC
FY7RM-6NXJC-3677Q-DHVXX-6CQPP
G3QMK-68NYJ-7DH47-27HBQ-PYVCP
G9R2N-QDD9J-T4V3M-P7J7G-9KX2P
G9R6D-WTN7B-YJVGH-B393X-66PTC
GF46N-BGD9X-PHV4D-HX738-6MVCP
GJJN9-DDMK4-3XVXD-GMPF3-C3782
GN2YH-B2XRV-J64RG-TDWRQ-VXMW2
GNVKJ-RYYBY-JPKC2-3GMBB-BBH82
GNY29-XJWCF-YP4GF-JHXGT-PDK2P
GPPHN-3K7J8-R7386-RV8QJ-PKCTC
GQNK3-MFXQG-B4F4C-TBXJT-QYH82
GRYCB-N8JM9-V7M7C-MMGKC-W2QPP
GWX4J-N3FQT-QMQG4-R9TTK-3RTGC
H3768-W7NR8-KJGDC-XJJTX-P3782
H9KKY-WNPWC-WBFVR-6FMRX-Y7V22
HCDG8-H7NQR-PVTJY-VYGJT-9KX2P
HGNCJ-CQ9CJ-R98V9-9H4CX-DYH82
HKGFR-D9N76-GQFXR-6PKMH-X77CP
HKNCC-FKR4Q-DPDH2-FHYC7-B7V82
HNFCP-V3M68-DK2DB-8CW9V-RGDPP
HNKFD-7HBQ3-24VV2-P2Y3B-2PQPP
HNVQG-M347X-YX9RY-93FF8-BWRC2
HTXNY-QK67K-VPQC7-X2672-DDBW2
HXWRP-DCNFX-7B4Y8-2G6XP-PGYW2
HYNBJ-GGT2G-VR4PP-X7P66-J2QPP
HYRNT-DC23K-9BHCT-3QC2K-C7J6C
J4VPV-JQNDM-JYJGH-CXFK6-CGYW2
J6WD9-CNXCB-9WVXH-BCK9M-92FJ2
J7D3D-NP7RK-4MFFT-TYJHV-8HV82
J8NJB-VJJDD-6JXM6-W4PTG-683PP
JNPTC-B84VJ-499GH-TRJMX-FRHCP
JQ2NC-34V6B-97KRF-37K2F-FC2TC
JQ4NY-XG89H-8V833-K7BYD-XHJ6C
JRN2X-KG4JQ-FBRBX-TBFY9-KQBW2
JXN9F-RMGCJ-2GWV4-MD6YP-DDBW2
K42Y8-BNQK8-3VB4H-XGBRC-DDBW2
K66W9-VJN9C-6QJDJ-3P236-C9X2P
K7HTN-D7KP3-8KF76-4TM2F-FC2TC
KC28D-98NYQ-TTG7C-JXRJX-HCFJ2
KDNK9-PWVH8-979JD-4MG3Q-977CP
KFNVH-YYJ9G-373G4-YCPJT-V6DPP
KFPPV-Y9NGW-DVV8R-4JM2V-4C2TC
KHF8T-4GN36-KW7HV-GFD2B-MY6GC
KHRGM-TNX9D-YBY3T-73FTV-QPFJ2
KJNGF-H9J28-HRRYD-WMT43-MDWXC
KMNR3-Y9D9Y-GFTCX-M7BFD-8K86C
KMQ7X-7NTVX-FPF77-4GCRV-94TGC
KTN8F-4M4RK-JV3JX-RQ7MF-F6YW2
KWRH4-JVNC6-XKM9Y-DVMR2-FX86C
KWWCK-NQ7PD-K84QM-FC4G3-VXMW2
M4KJ8-RNFT9-623BT-GT7CP-Q3W6C
M8K3N-FBKQJ-PC2QW-Q92M6-VCFJ2
MB23B-QNQJR-3HFTJ-BJ296-CGYW2
MB2GM-B8N6G-QRXCV-844QK-GJGGC
MBHT2-GNYW9-V4CJX-PP2X4-8B6GC
MCQGG-PNK27-3V7MW-6HF6V-GCQGP
MG7W9-4RNKF-QC8GB-WRRPT-WXCTC
MKCV7-QNT4Q-XWP4M-JRJ4M-6VJ6C
MMM4N-XQWQ4-3CB62-RBVXK-4JRJ2
MNGKJ-9M9CV-28TC6-3TR4G-722TC
MNK6F-KH28F-THV4C-23C66-P7J6C
MNKP8-FG6XW-MGY4C-VDJP6-H8RC2
MNXD3-PMDQP-JKGRR-PTXRC-HH7CP
MQN7H-XCCKG-FX4M7-3FFH7-YY6GC
MRDN9-J9MRR-YBCWQ-VG6PG-Y986C
MV2CN-BR2WR-PCRXY-993TQ-PYVCP
MV3DQ-6NRMD-FR9KD-8JTR8-4VV82
MVRF7-N6PRG-96Y36-W87C3-PYVCP
MWTD6-74NW9-GC94P-2YV7F-PPQPP
MXJ7W-VGNQH-H2KP4-4MD6H-PWGGC
MY7GP-V9NFK-4K2WF-7WHJB-92FJ2
N2979-P7DTQ-DBMXX-YC2MR-Q9MW2
N2QMT-D4HD7-BW9CG-KBCJK-CDK2P
N2TXG-H28DP-XMR6T-TRX37-PWGGC
N2Y9V-YC68B-39DTY-7YKQM-XBVCP
N34PT-DFVXM-VXB96-K3HYJ-WB6GC
N3DWV-HCQ3G-D37FJ-4J2WD-VXMW2
N3W9D-JHG2V-TJQ33-2YTGW-HMH22
N4WVP-C6WJT-7P8JM-TB8HK-MG92P
N4XGK-4WGJP-47CJX-3FMBK-3RTGC
N6BMX-DRCJB-29QR8-39FJ2-CKCTC
N6YCT-9TWGC-9X824-GC4X2-4RHCP
N7K3W-M4T6M-29F9X-G7J64-R3K2P
N7RVR-XVJCG-RDWMJ-CDK97-3J3PP
N7VQF-XCJ4X-83Y6D-FRTY6-J2QPP
N83R7-DGDVQ-RWVM2-D38P3-BG92P
N947W-9GGYY-BJ9FQ-K7FTR-CR4J2
N9F9G-9K22Y-KFHHQ-7CW76-PDK2P
N9H2H-GM2P2-CW2PF-VXFX6-9KX2P
NB6CK-YPXH9-FC6WH-32JWJ-78RJ2
NCBFH-WGBGX-PY26P-R78FP-JB6GC
NDB9X-4TH7B-J6PCC-6DXJQ-WQK2P
NDDGV-PWB8Q-B72MW-V2C7D-977CP
NGGPK-HGD3D-MQWW8-QPH4G-D3W6C
NGTDW-K9VK7-M99RJ-69J3M-R6YW2
NHKP9-RR8G7-JTB67-26H42-BTDPP
NHKRC-QG6DB-CVGTX-3T8J4-844J2
NHWMV-F6Y92-Q7C8P-GH642-YKMW2
NJ38C-DJGCG-HHMYP-TFGKB-B4HCP
NJ89V-7CWCX-WG4M2-4QR38-K2FJ2
NKGB2-847VK-JHMG8-Q94G3-B986C
NKKB9-XHFVT-42293-TBPBY-2PQPP
NMHTY-BW6JX-WRCKQ-YRKH4-GXX2P
NMMFX-BDF6V-BDYJP-C9V87-T3BW2
NMXVY-399MP-J7BVM-29TTB-39MW2
NP3H9-6GFKP-3X4VR-QP7CP-Q3W6C
NP6WD-QCC3K-RBRVP-4Y896-QYH82
NPD8B-4868B-2VJG8-KFQD3-DV7CP
NRJQ9-FWRDW-KP924-XCFH9-BKMW2
NRKKX-TJ3X4-68HK6-QXHP9-BKMW2
NRMT3-DRQMG-7TRWG-KW24H-KHJXC
NTH64-TM488-42V7W-JT8KB-VQW6C
NVM62-V29FB-HDXDT-WQJW9-DYH82
NVMY9-PPYD8-B2R62-79MQF-R3K2P
NVVJB-M88BG-FF2P7-XD9F8-F3K2P
NWBBT-6YPRG-W8BGJ-3P4D3-DV7CP
NWR3H-WM44B-JB9WM-FPW2B-R6YP2
NXG4H-J6HT8-7P38R-BW7CX-DYH22
NXWKR-WB4KB-GK7HD-DKTRP-D692P
NY2DH-6H69X-V6TCW-2JM4H-VT92P
NY6Y4-WCMP3-JTHH4-GRP86-683PP
NY8Q4-4RH4D-TXG23-JQKVK-WTYW2
NY97V-PXXGH-23XMH-T2HBD-DV7CP
P28YR-DKN73-JBPY7-WRQT3-Y4HCP
P68QN-792QT-2K4XM-DT3YJ-GVJ6C
P6BVM-MTNHH-VX97H-9P4M6-P7J6C
P737N-GPWMV-WWTQM-6K2HQ-7T92P
P9R72-3NWB8-CQ877-4VKYF-VMH82
PB36N-3794V-TW288-T2FTF-844C2
PBGB8-GNKWV-P8CGK-VH6T4-7H66P
PCXRN-3DFGF-42K9V-MH9X8-J8GGC
PGYNR-GH6PM-HQTQ4-XHMGV-9BT6P
PJGFB-N38VB-BVMFB-TB8C7-QPFJ2
PMWKN-2Q68B-KDYGX-T3TH3-JTYW2
PN2W9-QRJ8X-9GTP7-DVQJ8-GVJ6C
PN7CQ-RHD2P-XBH99-WRXPJ-YP2TC
PN87B-R3T2J-QWP3B-3GCC4-CR4J2
PNHWB-66Y9G-V2YBR-4GGCK-HCFJ2
PQ69X-PKN62-YRMTR-XJJCJ-BWRJ2
PTNWM-H8WBH-DPH6X-D2CKY-R6YW2
PTVNV-WKGY2-7QQR8-GB23K-KQBW2
PYNPP-HF87M-GRD62-VRGCF-PPQPP
Q9JQN-JW93T-DJM93-BPKWK-9HJ6C
Q9N2R-TR72F-JR9WT-KFFW9-DYH82
QB3JK-NH34W-H8B7F-X88MD-3PFJ2
QBMNX-28JV7-JHT4K-YT3QQ-2WGGC
QBNWK-6H7K7-JXY7R-294MJ-GVJXC
QDYH3-N88V9-DK32V-TTQ29-FRHCP
QFGBY-NTK6C-PVDGY-YPWRV-MBH82
QJ3PW-YNW3R-JGMQ2-76KMJ-CPQPP
QJ8N7-T6KY6-HFK9G-FBB9D-T6PTC
QKW3Q-GNKF4-7JF9P-89YTR-K4TGC
QM7TN-MP9BT-4KVY8-2FP3V-3J3PP
QMP2J-NYJC6-62DP8-7RQV3-JTYW2
QN7JW-R4CFG-6M42J-MK29F-Q9MW2
QNB22-PB2V4-J6TDY-GH89H-B7V82
QNW6F-GBC9K-TF8MJ-H4M7K-HCFJ2
QP7Q6-DNDQ2-7W2CH-P4BW2-9QBW2
QVNYK-YXD2H-CBHCC-G7KCX-M986C
R2DCR-QKNT4-HTMHD-X3QFJ-HMH82
R3289-63N9V-378FQ-3MT3D-49CTC
R36BQ-GDNPT-J23H4-FDKRW-PKCTC
R3V2V-FNXY8-HGC4C-XMW76-H8RJ2
R82NG-H27DK-377RP-XRDKR-W8GGC
R98XT-K6NT4-62RXW-99K22-27J6C
RDN8F-FXWM2-K42J8-RCKPM-BBH82
RFTN7-XRTJ7-B8PRB-JFM7W-K2FJ2
RGKNW-2CTDV-CD3Q8-M4JCG-GMVCP
RHQMY-N7QRW-DW2QY-BXXV7-46YW2
RKJDY-FTNG3-B6JFQ-4PTVM-TXX2P
RKNC4-D9YCK-P6XCR-2GTYM-VQW6C
RN87Q-FH678-JQJH7-3CGT2-3YH82
RNCDM-VBVFP-H2HVY-3VKKF-9W3PP
RNJKW-QQKJX-7WXRJ-KXY6F-F6YW2
RT4M8-N2F8G-QD2QP-274M2-PGYW2
RTGGH-WMNFR-VF2C4-89Y3B-RC2KC
RTTGN-DJCVP-HRBF2-84VTC-V8RJ2
T33GN-CKM8D-9MW4J-MC28V-7QW6C
T3N4C-3YHRQ-CJFCW-8R6P2-MP2TC
T7QK3-T6NQT-BJ26C-X3M66-FVV82
T8WMJ-KMNFW-QTQV3-97T8W-QDBW2
TCXN6-3QK9J-6RK36-HFMYY-RC2TC
TDNR3-FCMVV-Q6MBP-Q49FF-GXX2P
TF7GN-DPVFB-TD2MK-QQ2TH-JQK2P
TFBXT-NMV6J-T79VR-RVPC6-H8RJ2
TFRN9-R3DB8-7JV23-F73CV-T3BW2
TGNM8-6RVK6-TDR2B-JGRGV-QPFJ2
TGQBH-GN896-XXDTB-9B88X-C7J6C
TH4F9-7TNM7-22RY7-2RPB3-QRTGC
THTYQ-NPCGP-42J7W-2FBWW-4VV82
THWHY-QFNXH-GWWGM-GMXGT-PDK2P
TM7TB-FNDXH-8VWD6-FKC74-GXX2P
TM9NB-7P93K-VB6WJ-CXQB7-CYVCP
TMWTN-VYHPG-VMWFH-CBWY3-B986C
TN7BW-VVYW2-4BW8X-VJXM3-KKX2P
TNCY2-FFJ7M-62KT6-7T49J-29X2P
TNT6V-4D2WQ-RVWWR-RPPVP-V8RJ2
TNTBK-GVC9C-VRH9G-KP9JY-FGDGP
TNWCJ-8P4HQ-TXVQ9-JMY38-2GYW2
TQF8B-NQ3BD-DY662-T4DVJ-82QPP
TR3TN-Y849T-9PMFK-2RJ8H-WK86C
TRN94-3T73W-HXVCD-4DV66-YG92P
TWHHN-7RJX3-Q2M3K-RCQT7-2R4J2
V4QQT-WNPFW-2F2C7-3KX9V-MBH82
V8FB4-T6NQH-JQ8BQ-3JC2P-GQ782
V9NWV-M6PPP-C7VXG-B7F8T-Y986C
V9W8T-FN9YJ-XK6HB-3KBVD-C3782
VC8P7-N6PC8-XYVRY-7DCQD-49CTC
VGX2C-WNJQT-9F2RW-YQHXD-T6PTC
VHNY8-MQ4DF-QVB77-FJ8HR-KBVCP
VMFNX-9HGXF-TDV4G-24JQR-FC2TC
VNC86-CKPF8-F473T-PYX9X-KQBP2
VNFXK-W7XK9-JQQVW-WWPGD-7T92P
VNGWD-P7VFJ-BR27D-KFK7J-VH66P
VNX4V-G4K2W-X9BKK-3XC3D-VXMW2
VV66D-RN2WY-J89X9-4H9WR-TVJXC
VWBJP-NGC3M-Y8WQ4-MHVPW-9TPTC
VWJY4-QNKV4-TXFH9-KPW87-JQKTP
VYTHH-NQTWX-J7J3P-42FYJ-6MVCP
W2XJB-NXK2Y-8V3M2-9QCHK-2YVCP
W8DHW-JFNHD-WMKTJ-Y7BGK-XKX2P
W8JVM-N7P7K-9PXK7-F7Y86-WXCTC
WDXRM-NXX72-QWJ6X-YQR76-D3W6C
WHKYR-NTJCR-K38P9-PXX24-K4TGC
WN3H9-28P2Y-HGQRV-924VG-Y986C
WNXHQ-RHWPX-6G676-MHT76-TJGGC
WPJP9-GYNJM-G7WY6-CYDB6-P7J6C
WQ6Q4-HNMMC-K2TWC-67J78-DGPTC
WQD87-23NFC-D3TRG-98X3V-7QW6C
WRCXN-G28D8-6GJ2B-PXR67-RGDPP
WV4CN-4DRBV-23QCF-XM467-94TGC
WWFNF-T9V26-MBX2Q-XXQ3T-V6DPP
WX94P-6TN9T-BRCXF-WT3YP-DDBW2
X4NKR-PGBF9-WKKWK-Y6FMX-4JRJ2
X4W8M-MCNQQ-8YFCJ-6FFG8-D9MW2
X64NK-8K38Y-VJ8P8-GTQYW-HMH82
XBPFC-3NJGY-8PDWB-4B26H-BDW6C
XBYCW-2N7P9-KMCQD-8DMWY-X4R9D
XC3DB-BPN42-TB3JW-F683K-V22TC
XC6BN-P46FH-YKF2J-TYV38-9TPTC
XCHN8-8Q8RB-FWX6Q-R8X86-MKMW2
XGNBR-YY6CH-6829P-74784-VMH22
XV3YN-JKDYV-HQDQ3-J967V-FJRJ2
Y3QGN-K9Q7Y-JW72Q-4HWQR-TVJ6C
Y93BM-T6NGW-XVR3V-8HHB9-6CQPP
YB7V4-4NXF7-MF7K7-G84FB-B4G6P
YGXN9-4VJF7-X8YWP-28GQQ-C3782
YJ4V8-6NPV7-HGX44-CYVKX-Y7V82
YM2GW-Q8NQY-JWXRC-FBGC3-8K8XC
YMY4Q-NGHF4-KYKFT-DV9Q4-F6YW2
YQ4KN-YWY96-V2RXC-K29HH-M4HCP
YTQBN-P9JT9-PB6F4-JFG7K-HCFJ2
YWNKR-3H8Y8-H2XXD-362Y4-DJ3PP
YX89N-V734P-XBYDK-JHFBD-XHJ6C

Mã Error Code: Online: các bạn vào change product key -> nhập key kích hoạt online nhé.

Mã Error Code: 0xC004C008 là phải kích hoạt By Phone, Các bạn nhập key sau đó chọn kích hoạt by phone nhé! Đây là key kích hoạt qua phone.

⚡ Các Bước kích hoat:
1. Chuột phải vào Start -> Windows Powershell (Admin), 1 cửa sổ màu xanh hiện lên, bạn gõ:
slmgr /ipk KGPHR-NM6MB-732F2-4V4G8-JFG4M
hoặc
slmgr /ipk
2PMJ8-NMWFK-BCKC2-GWWWH-CYT4M
hoặc
slmgr /ipk
6TX46-WNMF4-84HTX-B44M2-XTPJB
hoặc
slmgr /ipk
FMQYP-NG8CP-7KDQ2-6Y9MY-CWF8B
2. Gõ tiếp “Slui 4”
– Một cửa sổ hiện lên, bạn chọn Region: Việt Nam -> Next
– Một cửa sổ tiếp hiện lên gồm các Installation ID từ 1-9, hãy copy những ID này để call by phone bằng Skype
3. Sau khi có Confirm ID thì nhấn vào nút Confirm ID và nhập các dãy số Từ A-> H -> Xong Next.

Quá trình kích hoạt kết thúc khi thông báo sucessully.
Nếu cần hỗ trợ kích hoạt qua phone ở Bước 2, hãy comment email của bạn + chuỗi Installation ID ở Bình luận, Admin sẽ gửi bạn chuỗi Confirm ID qua email hoặc Inbox.
Mỗi key chỉ có 3 lượt kích hoạt by phone, các bạn nhanh tay, nhanh mắt nhé.

Share key win 10 Pro tháng 9 2019
Nhập Key hoặc dùng lệnh cmd như trên
Share key win 10 Pro tháng 9 2019
Gõ slui 4 sẽ hiện ra bảng chọn quốc gia: chọn Việt Nam
Share key win 10 Pro tháng 9 2019
Ghi lại chuỗi Install ID này và gửi cho Admin
Share key win 10 Pro tháng 9 2019
Admin sẽ gửi bạn chuỗi Confirm ID: từ A-H để các bạn nhập ở bước này. Xong nhấn Activate Windows là xong.

Đừng quên like page và đánh giá 5 sao nhé!
Việc kích hoạt win này hoàn toàn giống sử dụng key bản quyền kích hoạt Online nhé. Bản quyền vĩnh viễn cho các bạn.
Có win bản quyền thật đơn giản phải không!
Chúc các bạn thành công!
————————————————————
Shop Key bản quyền kích hoạt online, chính hãng, giá rẻ.
☎️ Hotline: 0904.567.388 (Zalo,Viber)

Fanpage: https://www.facebook.com/shopbanquyenwindowsofficegiare/

#Winbanquyen #Microsoft #Windows #PCcomputer #Gamer #Designer
#Windowsbanquyen #Office2016 #Office2019 #Office365
#Windows10

Facebook Comments
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *